کادر مدیریتی و اساتید مینروا

بنیامین نجفی زاده، مدیریت

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

نیکی نوربخش، مدیر داخلی

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

ساغر اخگر، مدیر مالی

مدیریت بانک دانشگاه خوارزمی

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

شهریار خسروی، سرپرست دپارتمان علوم انسانی

کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

نیکی فلاح فر، واحد تبلیغات

دانشجوی کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

بهراد امینیان، واحد تبلیغات

کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

آمنه مقدسیان، واحد اداری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزش دانشگاه شهید بهشتی

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

فرزانه حسینی، واحد اداری

دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

هدی کرمی، واحد اداری

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

منصور شکاری، واحد زبان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزش دانشگاه آزاد تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

فرزانه حسینی، سالن مطالعاتی

دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

نیکی عسگری، سالن مطالعاتی

دانشجوی کارشناسی

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

نسترن امیریان، سالن مطالعاتی

کارشناسی ارشد فلسفه هنر

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

غزاله شیوخی، سالن مطالعاتی

مهندسی معماری دانشگاه آزاد رودهن

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

مهتاب محمودی، سالن مطالعاتی

دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

نیلوفر امامیان، سالن مطالعاتی

دانشجوی ژنتیک دانشگاه آزاد علوم پزشکی

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

بهنام عزیزی، کافه آرپا

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

مژده هشمتی، کافه آرپا

کادر مدیریتی و اساتید مینروا

ثریا محمودی نژاد، تدارکات و اجرایی