درباره مینرواالهه خرد، حکمت، هنر و ابداع در روم باستان است که همتاى “آتنا” در اساطیر یونان محسوب مى شود و جغد که نماد حکمت است، پرنده اوست.

هگل، فیلسوف شهیر آلمانى مى گوید:

جغد مینروا تنها شامگاهان بال مى گشاید

مراد او این است که فلسفه هنگامى پدیدار مى گردد که شکلى از زندگى به پختگى رسیده، در سراشیبى پیرى قرار گرفته و حال زمان آن است که جاى خود را به شکل هایى تازه تر دهد.

آنچنان که بانوان ایرانى چون زنده یاد مریم میرزاخانى در ریاضیات، رکسانا مصلحى در ژنتیک، ماریا خرسند در آى تى، آذر نفیسى در ادبیات و … به جهان این روزهایمان حیاتى نو بخشیدند، برآنیم تا در مسیر فتح قله هاى علم و دانش به دستان دوشیزگان ایران، به قدر وسع خود بکوشیم.