دپارتمان اعزام

عدم قبولی در رشته مورد علاقه تان تا پایان کار نیست؟!

ما به عنوان مشاورین اعزام “آکادمی مینروا” دلسوزانه و رویگری متفاوت، از ابتدا تا آخر در کنار شما و فرزندان عزیزتان هستیم. تا آن ها را پیدا کردن رشته مورد علاقه، در کشور مورد نظر با حداقل هزینه یاری نماییم، چراکه معتقد هستیم، انتخاب رشته درست بر اساس علائق و تمایلات واقعی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی و دانش تحصیلی فرد موجب میشود. دانش آموزان رشتهم ورد نظر خود را با علاقه وجدیت دنبال کند و بالاتربن راندمان و کارایی را از خودشان نشان دهد و مهم ترین محصول آنکه همان آرامش، خوشحالی و رضایت خاطر در زندگی برسد.

برای پذیرش چه کاری باید انجام دهیم؟

چه مدارکی مورد نیاز است و چگونه آن را حاضر کنیم؟

کدام کشور مناسب ترین برای شماست؟

میزان هزینه های اولی چقدر است؟